• Follow Us on
Latest News

Home ကေမၻာဇဘဏ္သူေဌး ဦးေအာင္ကို၀င္းကို NLD က ရွမ္းျပည္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ လ်ာထားလား

ကေမၻာဇဘဏ္သူေဌး ဦးေအာင္ကို၀င္းကို NLD က ရွမ္းျပည္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ လ်ာထားလား

Share this post

ယခု ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း ရွမ္းျပည္အေျခအေနမ်ား မ်ားစြာေျပာင္းလဲလာပါသည္။

ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါႏွင့္အတူ ရွမ္းျပည္ရွိ ကုန္သြယ္စီးဆင္းမႈမ်ား တုံ႔ေႏွးလာၿပီး၊ သီးႏွံေစ်းကြက္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေစ်းကြက္မ်ားလည္း မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားမွာလည္း ယခင္က ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ၿပီး၊ ယခု ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္ေခ်းယူရမည့္ကိစၥတြင္လည္း အခက္အခဲေတြ႕ႀကဳံရသည္။

ရွမ္းျပည္ရွိ ထြက္ကုန္မ်ား ဥပမာ – ေျပာင္း တ႐ုတ္သို႔ပို႔မရ၍ ေျမာင္းထဲ၊ ေခ်ာင္းထဲသြန္ရသည့္ပုံမ်ား တက္ လာသည္။ ေကာ္ဖီထုတ္မ်ား ေစ်းကြက္ပို႔မရ၍ ထြန္ယက္ပစ္ရသည့္ပုံမ်ား တက္လာပါသည္။

ထို႔အျပင္ ရွမ္းျပည္ထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးစသည္တို႔မွာလည္း ေရာင္းခ်မရပါ။

ထိုသို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရက ဦးေဆာင္၍ ေခ်းေငြမ်ား ျပန္ဆပ္ကာလ ေနာက္ဆုတ္ ေပးျခင္း၊ ေခ်းေငြကိစၥ အဆင္ေျပေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ားရွိသည္။ ကုန္စိမ္းမ်ား စီးဆင္းမႈမရွိျခင္း၊ ေစ်းကြက္ မရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာင္ပန္း၊ ကေလာ၊ ေညာင္ေရႊမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ား၊ ကားသမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ကုန္စည္မ်ား အသင့္အတင့္စီးဆင္းႏိုင္ၿပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္သူေဌး ဦးေအာင္ကို၀င္းတို႔မွ အဓိက ဦးေဆာင္၍ မုန္လာထုတ္ (ခ) ေကာ္ဖီထုတ္တို႔ကို ၀ယ္ကာ နယ္အရပ္ရပ္သို႔ လွဴဒါန္းျခင္း၊ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေလသည္။ ေစ်းကြက္မရွိ၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ ေႏွာင့္ေႏွး၊ ေကာ္ဖီထုတ္မ်ားကို စက္ငွား၍ ရွင္းလင္းေနရေသာ ကာလတြင္ ၿခံပုတ္ျပတ္ေပး၀ယ္ျခင္း၊ ခုတ္ခသာ ေပး၍ ၀ယ္ယူျခင္း၊ တစ္လုံးကို ၁၀၀ ေပး၍ ၀ယ္ယူျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ေတာင္သူမ်ားအၾကား နာမည္ ထိုက္သင့္သေလာက္ရေလသည္။

တစ္ျခားအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပဳလုပ္ေပးပါေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ဦးေအာင္ကို၀င္း ျပဳ လုပ္သည္ေလာက္ လူအမ်ားက စိတ္၀င္စားမႈမရွိပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္သူလူထုစားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေရး ေကာ္မတီနာယက ဦးေအာင္ကို၀င္း၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို လူအမ်ားက စိတ္၀င္တစ္စားေစာင့္ၾကည့္ၾကပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဦးေအာင္ကို၀င္းသည္ ရွမ္းေတာင္တစ္ေၾကာရွိ ေအာင္ပန္း၊ ကေလာ တို႔တြင္ ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ မုန္လာထုတ္(ခ)ေကာ္ဖီထုတ္မ်ားကို ၀ယ္ယူပို႔ေဆာင္သည္သာမက စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေရးေကာ္မတီမ်ား ျဖစ္၍ ရွမ္းအလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ လင္းေခးခ႐ိုင္စသည္ မ်ားသို႔လည္း အားစိုက္၍ စားနပ္ရိကၡာမ်ားေဝသည္။ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါေထာက္ပံ့ေရးေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားကို ေပးအပ္ပါသည္။

ေလ့လာရာတြင္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ -ခုႏွစ္တြင္ NLD မ်ား အား သိပ္မေကာင္းသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

ယခင္က ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္လာေရာက္ ေသာ္လည္း ထိုမွ် အင္အားမေကာင္းေသးပါ။ ယခု ကိုဗစ္ကာလအတြင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္ရွိ သူေဌးမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မ်ားစြာကို ရရွိခဲ့ေလသည္။

လမ္းတံတားလုပ္ငန္း၊ တင္ဒါလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ကုမၸဏီငယ္မ်ား၏ ပိုင္ရွင္မ်ား၊ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ကိုဗစ္ကာလတြင္ ကိုဗစ္အလွဴ ၊ ေစတနာ၀န္ထမ္းဟူ၍ အမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ေရွ႕တြင္ အနီးကပ္ေနၾကရသည္။ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေစတနာ႔၀န္ထမ္းမ်ားက ေအာက္ေျခတြင္ အားတက္သေရာလုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။

ေထာက္ပံ့ေရးခရီးစဉ္မ်ားတြင္ ရွမ္း၊ ဓႏု၊ အင္းသား၊ ပအိုဝ္း၊ ဗမာ၊ တအာင္း၊ မုန္း၀န္း၊ ယင္းနက္၊ ေတာင္႐ိုး စသည္တို႔ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ၊ ၄င္းတို႔အား ပန္းစီးျဖင့္ ႀကိဳဆိုျခင္း၊ ပြဲမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံျခင္းလည္းရွိပါသည္။ နာယက အျဖင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြသားမ်ားေဝသည္ကိုလည္း ဓါတ္ပုံျဖင့္ ေဖာ္ျပေလသည္။ အဓီက၀င္ေရာက္သည့္ ေနရာမွာ ယခင္ NLD အင္အားနည္းသည့္ေနရာ ရွမ္းေျမာက္၊ ရွမ္းေတာင္ႏွင့္ ရွမ္းအလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကာလိအေျခစိုက္အသြင္ေျပာင္း ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ (SSA/ တပ္မဟာ-၇) ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (S.N.P.L.O)၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္( P.N.L.O )၊ အသြင္ေျပာင္း ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ ( P.N.O ) ၊ လက္မွတ္ထိုးထားသည္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ ( RCSS )၊ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္မထိုးထားသည့္ ၀မ္ဟိုင္းေဒသ အေျခစိုက္ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ( SSPP/ SSA ) စသည္တို႔ကို ဆန္၊ ဆီ၊ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့သည္ ကို သတင္းေဝေ၀ဆာဆာေတြ႕ရပါသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခရီးစဥ္၊ ၀န္ႀကီးမ်ား ခရီးစဥ္တြင္ ကုမၸဏီမွ ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ၄င္းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ေစတနာ႔၀န္ထမ္းအမ်ားစုက လိုက္ပါၾကရာ ကေမၻာဇဘဏ္သူေဌး၊ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရး နာယကက ထင္ရွားေလသည္။ ၄င္းက အၿမဲတမ္းလိုက္ပါေလ့ရွိသလို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းမ်ား၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀က္ဆိုက္ထဲတြင္လည္း ထင္ထင္ရွားရွားသတင္းမ်ား ေတြ႕ေလသည္။

ယခင္က ႏိုင္ငံေရး သုံးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ က ရွမ္းျပည္တြင္ အင္အားႀကီးပါသည္။ ၂၀၂၀ -ခုႏွစ္တြင္လည္း ၄င္းက ႏိုင္ႏိုင္မည္ဟု တြက္ဆထားပါေသာ္လည္း ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ အေျခအေနတြင္ အေနအထား အလြန္ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။

NLD အေနျဖင့္ ၂၀၁၅- ကာလက ရွမ္းျပည္တြင္ ႏိုင္သင့္သေလာက္မႏိုင္ခဲ့၍ ရွမ္းျပည္ကို အဓိကဦးတည္ ခ်က္ထားကာ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ယခုတြင္ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရး ေကာ္မတီ နာယက ဦးေအာင္ကို၀င္းကို ထားရွိကာ ရွမ္းျပည္အႏွံ႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အီးေအအို မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရးျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စည္း႐ုံးေရး ဆင္းသည္ဟု မဆိုလိုပါေသာ္လည္း လူထုကို စည္း႐ုံးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားပါသည္။

၂၀၁၅ -ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္ရွိ ျပည္သူ့စစ္မ်ား၊ အီးေအအိုမ်ားက အဓိက ပါ၀င္ပတ္သက္သူ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္အရႈံးကို အဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္၍ ယခုကဲ့သို႔ ထိုသူမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ေထာက္ ပံ့သည့္အျပင္ သတင္းပါတက္လာ၍ လူအမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈကို ရရွိပါသည္။ NLD ပုံရိပ္ ထပ္မံ တက္လာပါ သည္။]

ထိုသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကေမၻာဇဘဏ္ သူေဌး ဦးေအာင္ကို၀င္း အား NLD က ရွမ္းျပည္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ လ်ာထားပါသလား ဆိုသည့္ ေမးခြန္းတက္လာပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕က ဦးေအာင္ကို၀င္းကိုယ္တိုင္ မသိ၍ ထိုသို႔ စည္း႐ုံးေရး သေဘာျဖစ္သြားေလသလား သို႔တည္းမဟုတ္ သိ၍ ၄င္းကိုယ္တိုင္ စိတ္ပါ၀င္စားေသာေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ေလသလား သို႔တည္းမဟုတ္ အကူအညီေတာင္း၍ လိုက္ပါ ကူညီေပးေနပါသလားဆိုသည့္ စကားသံမ်ား မ်ားစြာ ၾကားေနရပါသည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ – NLD က ဦးေအာင္ကို၀င္း၏အားကို ရယူပါက ရွမ္းျပည္တြင္ ေနရာမ်ားစြာရႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ထပ္မံျပင္ဆင္မည္ ဆိုသည္မွာလည္း စိတ္၀င္ စားဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။

NLD ႏွင့္ မိတ္ဖက္ပါတီျဖစ္ေသာ က်ားေခါင္းပါတီ (ခ) ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ၂၀၂၀- ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ NLD ပါတီႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးၿပီးၿပီလဲ၊ မည္ကဲ့သို႔ အေပးအယူျဖင့္ ရွမ္းျပည္ႏိုင္ငံေရး ကို အသားစီးရယူေအာင္ လုပ္ယူၿပီလဲ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမွာလည္း ရွမ္းျပည္သားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။

ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒၚနန္းဝါႏုသည္ ယခင္လႊတ္ေတာ္၌ (ကြန္ဟိန္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္) အျဖစ္တာဝန္ ယူခဲ့သူျဖစ္သည္။

Nang Nang Tai

# Election Preview

(unicode)
ကမ္ဘောဇဘဏ်သူဌေး ဦးအောင်ကိုဝင်းကို NLD က ရှမ်းပြည်ဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ် လျာထားလား
………………………………………………

ယခု ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ရှမ်းပြည်အခြေအနေများ များစွာပြောင်းလဲလာပါသည်။

ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနှင့်အတူ ရှမ်းပြည်ရှိ ကုန်သွယ်စီးဆင်းမှုများ တုံ့နှေးလာပြီး၊ သီးနှံဈေးကွက်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဈေးကွက်များလည်း မရှိသလောက် ဖြစ်သွားပါသည်။ တောင်သူများမှာလည်း ယခင်က ချေးငွေ ပြန်ဆပ်ပြီး၊ ယခု ချေးငွေများ ပြန်လည်ချေးယူရမည့်ကိစ္စတွင်လည်း အခက်အခဲတွေ့ကြုံရသည်။

ရှမ်းပြည်ရှိ ထွက်ကုန်များ ဥပမာ – ပြောင်း တရုတ်သို့ပို့မရ၍ မြောင်းထဲ၊ ချောင်းထဲသွန်ရသည့်ပုံများ တက် လာသည်။ ကော်ဖီထုတ်များ ဈေးကွက်ပို့မရ၍ ထွန်ယက်ပစ်ရသည့်ပုံများ တက်လာပါသည်။

ထို့အပြင် ရှမ်းပြည်ထွက်ကုန်များဖြစ်သော ကြက်သွန်ဖြူ၊ ခရမ်းချဉ်သီးစသည်တို့မှာလည်း ရောင်းချမရပါ။

ထိုသို့သော အဖြစ်အပျက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရက ဦးဆောင်၍ ချေးငွေများ ပြန်ဆပ်ကာလ နောက်ဆုတ် ပေးခြင်း၊ ချေးငွေကိစ္စ အဆင်ပြေအောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းများရှိသည်။ ကုန်စိမ်းများ စီးဆင်းမှုမရှိခြင်း၊ ဈေးကွက် မရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အောင်ပန်း၊ ကလော၊ ညောင်ရွှေများမှ တောင်သူများ၊ ကားသမားများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကုန်စည်များ အသင့်အတင့်စီးဆင်းနိုင်ပြီးနောက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်သူဌေး ဦးအောင်ကိုဝင်းတို့မှ အဓိက ဦးဆောင်၍ မုန်လာထုတ် (ခ) ကော်ဖီထုတ်တို့ကို ဝယ်ကာ နယ်အရပ်ရပ်သို့ လှူဒါန်းခြင်း၊ လက်ဆောင်ပေးခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း ပြုလုပ်လေသည်။ ဈေးကွက်မရှိ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု နှောင့်နှေး၊ ကော်ဖီထုတ်များကို စက်ငှား၍ ရှင်းလင်းနေရသော ကာလတွင် ခြံပုတ်ပြတ်ပေးဝယ်ခြင်း၊ ခုတ်ခသာ ပေး၍ ဝယ်ယူခြင်း၊ တစ်လုံးကို ၁၀၀ ပေး၍ ဝယ်ယူခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ခြင်းမှာ တောင်သူများအကြား နာမည် ထိုက်သင့်သလောက်ရလေသည်။

တစ်ခြားအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက ပြုလုပ်ပေးပါသော်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ဦးအောင်ကိုဝင်း ပြု လုပ်သည်လောက် လူအများက စိတ်ဝင်စားမှုမရှိပါ။ ရှမ်းပြည်နယ် ပြည်သူလူထုစားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ရေး ကော်မတီနာယက ဦးအောင်ကိုဝင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို လူအများက စိတ်ဝင်တစ်စားစောင့်ကြည့်ကြပါသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနှင့် ဦးအောင်ကိုဝင်းသည် ရှမ်းတောင်တစ်ကြောရှိ အောင်ပန်း၊ ကလော တို့တွင် ကားကြီးများဖြင့် မုန်လာထုတ်(ခ)ကော်ဖီထုတ်များကို ဝယ်ယူပို့ဆောင်သည်သာမက စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ရေးကော်မတီများ ဖြစ်၍ ရှမ်းအလယ်ပိုင်းဒေသများဖြစ်သော လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လင်းခေးခရိုင်စသည် များသို့လည်း အားစိုက်၍ စားနပ်ရိက္ခာများဝေသည်။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါထောက်ပံ့ရေးဆေးဝါးပစ္စည်းများကို ပေးအပ်ပါသည်။

လေ့လာရာတွင် ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ၂၀၁၅ -ခုနှစ်တွင် NLD များ အား သိပ်မကောင်းသည့် ဒေသများသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။

ယခင်က ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသသို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်လာရောက် သော်လည်း ထိုမျှ အင်အားမကောင်းသေးပါ။ ယခု ကိုဗစ်ကာလအတွင်းတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအနေဖြင့် ရှမ်းပြည်ရှိ သူဌေးများ၊ ကုန်သည်များ၊ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်များ များစွာကို ရရှိခဲ့လေသည်။

လမ်းတံတားလုပ်ငန်း၊ တင်ဒါလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နေသော ကုမ္ပဏီငယ်များ၏ ပိုင်ရှင်များ၊ အဖွဲ့များသည် ကိုဗစ်ကာလတွင် ကိုဗစ်အလှူ ၊ စေတနာဝန်ထမ်းဟူ၍ အမည် အမျိုးမျိုးတပ်ကာ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဝန်ကြီးများ၏ ရှေ့တွင် အနီးကပ်နေကြရသည်။ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နေသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းများက အောက်ခြေတွင် အားတက်သရောလုပ်ကိုင်နေကြပါသည်။

ထောက်ပံ့ရေးခရီးစဉ်များတွင် ရှမ်း၊ ဓနု၊ အင်းသား၊ ပအိုဝ်း၊ ဗမာ၊ တအာင်း၊ မုန်းဝန်း၊ ယင်းနက်၊ တောင်ရိုး စသည်တို့ကို တွေ့ရှိရပြီး ၊ ၄င်းတို့အား ပန်းစီးဖြင့် ကြိုဆိုခြင်း၊ ပွဲများဖြင့် ဧည့်ခံခြင်းလည်းရှိပါသည်။ နာယက အဖြင့် တစ်ချို့မြို့နယ်တွင် ငွေသားများဝေသည်ကိုလည်း ဓါတ်ပုံဖြင့် ဖော်ပြလေသည်။ အဓီကဝင်ရောက်သည့် နေရာမှာ ယခင် NLD အင်အားနည်းသည့်နေရာ ရှမ်းမြောက်၊ ရှမ်းတောင်နှင့် ရှမ်းအလယ်ပိုင်းဒေသများတွင် ဖြစ်ပါသည်။

ထို့အပြင် ဌာနေပြည်သူ့စစ်များဖြစ်သော ကာလိအခြေစိုက်အသွင်ပြောင်း ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ (SSA/ တပ်မဟာ-ရ) ၊ ဆီဆိုင်မြို့အခြေစိုက် ရှမ်းပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (S.N.P.L.O)၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်( P.N.L.O )၊ အသွင်ပြောင်း ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ ( P.N.O ) ၊ လက်မှတ်ထိုးထားသည် ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီ ( RCSS )၊ အပစ်ရပ် လက်မှတ်မထိုးထားသည့် ဝမ်ဟိုင်းဒေသ အခြေစိုက်ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ( SSPP/ SSA ) စသည်တို့ကို ဆန်၊ ဆီ၊ စားနပ်ရိက္ခာများ ထောက်ပံ့သည် ကို သတင်းဝေဝေဆာဆာတွေ့ရပါသည်။

ထိုသို့ လုပ်ကိုင်ရာတွင် ဝန်ကြီးချုပ်ခရီးစဉ်၊ ဝန်ကြီးများ ခရီးစဉ်တွင် ကုမ္ပဏီမှ ပိုင်ရှင်များ၊ ၄င်းနှင့် နီးစပ်သည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအများစုက လိုက်ပါကြရာ ကမ္ဘောဇဘဏ်သူဌေး၊ စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေး နာယကက ထင်ရှားလေသည်။ ၄င်းက အမြဲတမ်းလိုက်ပါလေ့ရှိသလို နိုင်ငံပိုင်သတင်းများ၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝက်ဆိုက်ထဲတွင်လည်း ထင်ထင်ရှားရှားသတင်းများ တွေ့လေသည်။

ယခင်က နိုင်ငံရေး သုံးသပ်ချက်များတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ က ရှမ်းပြည်တွင် အင်အားကြီးပါသည်။ ၂၀၂၀ -ခုနှစ်တွင်လည်း ၄င်းက နိုင်နိုင်မည်ဟု တွက်ဆထားပါသော်လည်း ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ အခြေအနေတွင် အနေအထား အလွန်ပြောင်းလဲသွားပါသည်။

NLD အနေဖြင့် ၂၀၁၅- ကာလက ရှမ်းပြည်တွင် နိုင်သင့်သလောက်မနိုင်ခဲ့၍ ရှမ်းပြည်ကို အဓိကဦးတည် ချက်ထားကာ ပြုလုပ်နေသည်ဟု ယူဆရပါသည်။ ယခုတွင် စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေး ကော်မတီ နာယက ဦးအောင်ကိုဝင်းကို ထားရှိကာ ရှမ်းပြည်အနှံ့ရှိ မြို့နယ်နှင့် အီးအေအို များအား ထောက်ပံ့ရေးပြုလုပ်ခြင်းသည် စည်းရုံးရေး ဆင်းသည်ဟု မဆိုလိုပါသော်လည်း လူထုကို စည်းရုံးသကဲ့သို့ ဖြစ်သွားပါသည်။

၂၀၁၅ -ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှမ်းပြည်ရှိ ပြည်သူ့စစ်များ၊ အီးအေအိုများက အဓိက ပါဝင်ပတ်သက်သူ ၊ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်အရှုံးကို အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သူများဖြစ်၍ ယခုကဲ့သို့ ထိုသူများကို လူသိရှင်ကြား ထောက် ပံ့သည့်အပြင် သတင်းပါတက်လာ၍ လူအများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိပါသည်။ NLD ပုံရိပ် ထပ်မံ တက်လာပါ သည်။]

ထိုသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ကမ္ဘောဇဘဏ် သူဌေး ဦးအောင်ကိုဝင်း အား NLD က ရှမ်းပြည်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် လျာထားပါသလား ဆိုသည့် မေးခွန်းတက်လာပါသည်။

တစ်ချို့က ဦးအောင်ကိုဝင်းကိုယ်တိုင် မသိ၍ ထိုသို့ စည်းရုံးရေး သဘောဖြစ်သွားလေသလား သို့တည်းမဟုတ် သိ၍ ၄င်းကိုယ်တိုင် စိတ်ပါဝင်စားသောကြောင့် ပြုလုပ်လေသလား သို့တည်းမဟုတ် အကူအညီတောင်း၍ လိုက်ပါ ကူညီပေးနေပါသလားဆိုသည့် စကားသံများ များစွာ ကြားနေရပါသည်။

မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ – NLD က ဦးအောင်ကိုဝင်း၏အားကို ရယူပါက ရှမ်းပြည်တွင် နေရာများစွာရနိုင်ပါသည်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေတွင် မည်ကဲ့သို့ ထပ်မံပြင်ဆင်မည် ဆိုသည်မှာလည်း စိတ်ဝင် စားဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။

NLD နှင့် မိတ်ဖက်ပါတီဖြစ်သော ကျားခေါင်းပါတီ (ခ) ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ ၂၀၂၀- ရွေးကောက်ပွဲအတွက် NLD ပါတီနှင့် မည်ကဲ့သို့ ဆွေးနွေးပြီးပြီလဲ၊ မည်ကဲ့သို့ အပေးအယူဖြင့် ရှမ်းပြည်နိုင်ငံရေး ကို အသားစီးရယူအောင် လုပ်ယူပြီလဲ ဆိုသည့် မေးခွန်းမှာလည်း ရှမ်းပြည်သားများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။

ဆောင်းပါးရှင် ဒေါ်နန်းဝါနုသည် ယခင်လွှတ်တော်၌ (ကွန်ဟိန်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်) အဖြစ်တာဝန် ယူခဲ့သူဖြစ်သည်။

Nang Nang Tai

# Election Preview


Share this post