• Follow Us on
Latest News

Home EU ႏွင့္ OIC မွ ပူးတြဲတင္သြင္းသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အဆိုမူၾကမ္းကို ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္ ပယ္ခ်

EU ႏွင့္ OIC မွ ပူးတြဲတင္သြင္းသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အဆိုမူၾကမ္းကို ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္ ပယ္ခ်

Share this post

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၇

ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၌ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ (၄၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္း အေဝးကာလအတြင္း စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ အီးယူႏွင့္ အိုအိုင္စီမွ “ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ မ်ားႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေန” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပူးတြဲ တင္သြင္းသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အဆိုမူၾကမ္းအေပၚ ျမန္မာနိုင္ငံက ျပတ္သားစြာ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

အဆိုမူၾကမ္းကို ဆုံးျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက အဆိုမူၾကမ္းအား ျမန္မာနိုင္ငံက လက္မခံသည့္ အေၾကာင္း ရင္းမ်ားအနက္ အဓိကအခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

– “မူ”အရ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအေပၚ ဦးတည္ေ႐ြးခ်ယ္ခ်မွတ္ သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွန္သမွ်ကို ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအား အလြန္အကြၽံဖိအားေပးရန္ နိုင္ငံေရးအရ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

– ဆုံးျဖတ္ခ်က္အဆိုသည္ မစၥယန္ဟီးလီ၏ မမွ်တသည့္ ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ FFM ၏ မမွန္ကန္ေသာ တစ္ဖက္သတ္ဆန္သည့္ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ ထားေၾကာင္း၊ မစၥ ယန္ဟီးလီႏွင့္ FFM တို႔သည္ ျမန္မာအစိုးရအျပင္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမွန္သမွ်ကို အဆိုးျမင္စြာ ဆန႔္က်င္ေရးသားထား ေၾကာင္း။

– အခ်ိဳ႕စာပိုဒ္မ်ားသည္ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ေနၿပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ထပ္တလဲလဲ ပိုမိုအေရးယူေစရန္၊ အစဥ္အလာမရွိသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ နိုင္ငံတကာဖိအား ပိုမိုႀကီးမားေစရန္ ရည္႐ြယ္ေရးသားထားေၾကာင္း။

– အဆိုမူၾကမ္းတြင္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၊ မွားယြင္းသည့္ ယူဆခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားသည့္ အခ်က္အလက္ ပိုင္းမွားယြင္းေနေသာ စာပိုဒ္မ်ားစြာ ပါရွိေနေၾကာင္း၊ ဥပမာတစ္ခုေပးရမည္ဆိုပါက လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ယုံၾကည္ ခြင့္ကို ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထား သည့္အျပင္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ပါရွိေၾကာင္း။

– အဆိုမူၾကမ္း၏ ေခါင္းစဥ္တြင္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အသိုက္အဝန္းတစ္ခု တည္းကိုသာ အဓိကအသားေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အသိုက္အဝန္း တစ္ခုတည္း၏ အသံကိုသာ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ နားေထာင္ေနေၾကာင္း၊ လူ႕အခြင့္ အေရးေကာင္စီသို႔ ေရာက္လာနိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အသံမ်ားကိုလည္း နားေထာင္သင့္ ပါေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ မ်ားက အာဆာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အစုအၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့သည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္တစ္ရာေက်ာ္ အတြက္ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ ဆုေတာင္း ေမတၱာ ပို႔သျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ေကာ့ခ္ဘဇားဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ေသာင္တင္ေနသည့္ ၎တို႔၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရ သည့္ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ေနရပ္ျပန္လာလိုသည့္ ေတာင္းဆိုမႈ အေပၚ အားလုံးမွ တိတ္ဆိတ္မေနသင့္ေၾကာင္း။

– အဆိုမူၾကမ္း၏ ဆိုလိုရင္းအသြားအလာသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာကို လုံး၀အေလးမထားေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားနိုင္ငံမ်ားအားလုံးနည္းတူ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိဘဲ အလိုအေလ်ာက္ နိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ မရရွိနိုင္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္မာ နိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ က်င့္သုံးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

– လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ အမွန္တကယ္စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ နိုင္ငံေရးသက္ဝင္မႈအၾကား ကြဲျပားခ်က္ကို ေကာင္းစြာ သိရွိေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ အဆိုမူၾကမ္းပါ တာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝင္ေရာက္ ထိပါးစြက္ဖက္သည့္ စာပိုဒ္မ်ားအား ျပင္းထန္စြာပယ္ ခ်ေၾကာင္း၊ တာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈအပိုင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ “ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ဆႏၵ” ႏွင့္ “ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ စြမ္း”တို႔ရွိသည့္အျပင္ ျပည္တြင္း ယႏၲရားမ်ား ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း။

အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္က ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူမ်ားအား လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားႏွင့္ နိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီအပါအဝင္ မည္သည့္ယႏၲရားကို မဆို အသုံးခ်ျခင္းမ်ိဳး မျပဳသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ တရားမွ်တမႈ မရွိဘဲ နိုင္ငံေရးသေဘာမ်ားစြာသက္ဝင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမရွိေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ လက္ေတြ႕အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ စစ္မွန္ေသာစိတ္ရင္းျဖင့္ အျပဳ သေဘာေဆာင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ လက္ေတြ႕က်သည့္ ပံ့ပိုးမႈတို႔ကိုသာျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္း ေၾကာင္း၊ မေကာင္းသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ နိုင္ငံေရးသက္ဝင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အဆိုသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေကာင္းမြန္သည့္ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအေပၚ အက်ိဳးမျပဳ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ နိုင္ထက္စီးနင္း ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ လြန္ကဲသည့္ နိုင္ငံေရးဖိအားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ လွမ္းေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မူအရလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာျပည္ သူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးသည့္အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း အဆိုမူၾကမ္းအားကန႔္ကြက္မဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က အဆိုမူၾကမ္းကို မဲခြဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွရပ္တည္၍ ကန႔္ကြက္မဲေပးခဲ့သည္။ ၎ကေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား လက္ခံေရးအပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဆိုမူၾကမ္းခ်မွတ္ျခင္း သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ျပႆနာကို ေျဖရွင္း ရန္ အေထာက္အကူမျပဳ ေၾကာင္း၊ အဆိုမူၾကမ္းသည္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ၏ သေဘာထားကို မထင္ဟပ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ ဖိလစ္ပိုင္ကိုယ္စားလွယ္ကလည္း ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ mandate မ်ားစြာေပးထားၿပီး ယင္းအတြက္ ေငြအေျမာက္အျမားသုံးစြဲေနျခင္းတို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေျမျပင္အေျခအေနအေပၚ ေကာင္းမြန္သည့္ တိုးတက္မႈကို မျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ကန႔္ကြက္မဲေပးခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ ကိုယ္စားလွယ္က အဆိုမူၾကမ္းအား ေသခ်ာစြာစိစစ္နိုင္ရန္ အခ်ိန္မေပးခဲ့ျခင္းကို စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ၾကားေနမဲေပးခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ အဆိုမူၾကမ္းအား အဖြဲ႕ဝင္ (၄၇) နိုင္ငံပါဝင္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီတြင္ မဲခြဲခဲ့ရာ၌ ေထာက္ခံမဲ (၃၇) မဲ၊ ကန႔္ကြက္မဲ (၂)မဲ၊ ၾကားေနမဲ (၇) မဲ ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔က ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ ရပ္တည္လ်က္ အဆိုမူၾကမ္းအား ကန႔္ကြက္မဲေပး ခဲ့ၾကၿပီး၊ အင္ဂိုလာ၊ ကမ္မ႐ြန္း၊ ကြန္ဂို ဒီမိုကရက္တစ္ရီပတ္ဘလစ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ နီေပါ၊ ယူကရိန္းနိုင္ငံတို႔က အီးယူႏွင့္ အိုအိုင္စီ၏ အဆိုမူၾကမ္းအား ေထာက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ ၾကားေနမဲေပးခဲ့ၾကသည္။ က်ဴးဘားက မဲေပးမႈတြင္ ပါဝင္ျခင္း မျပဳဘဲေနခဲ့သည္။

Credit-MWM


Share this post